COMPANY INFORMATION
公司資料
 • 總辦事處及中國主要營業地點
  總辦事處及中國主要營業地點

  中國上海松江區莘磚公路518號41號樓2層

 • 香港主要營業地點
  香港主要營業地點

  香港灣仔皇后大道東183號合和中心54樓

 • 聯席公司秘書
  聯席公司秘書

  李昀軼女士

  黎少娟女士(FCIS, FCS)

 • 授權代表
  授權代表

  蒲忠傑博士

  黎少娟女士